باماگردی | معرفی کامل جذابیت های گردشگری
باماگردی ، باماگردش برین
مرور برچسب

دیدنی های همدان

غار کتله خور

غار کتله خور اسم غار کتله خور بر اساس دانسته های بررسی شده معانی مختلفی مثال تپه خورشید، روستای بدون خورشید و غیره دارد که مناسب ترین معنی بدست آمده یک کاربرد ترکی بوده که کتله به معنی پستی…
ادامه مطلب ...